bildt engeland nederland friesland

’t Bildt

 

De soute see prikkelt op ‘e tong, met ‘e kop in ‘e wyn op ‘e  dyk.                                                        
Dan fernim je de kracht fan de netuur, weerbarstig, die wil niet om lyk.                                              
Dochs hè wy ’t wonnen, sont 500 jaar brúkke wy nou ’t lând fan de see                                                      
Met de berry op ‘e skouders en de skop in ‘e hând, meskien waar ik d’r âns wel niet weest.

En in de maityd at de tureluur singt en ‘e grito skeert deur de lucht.                                       
En de boeren skreppe de poaters in ‘e grônd, d’r komt regen soa gaat ’t gerucht.                                      
En de eerste snee grâs die gaat onder ’t mes, even droge en dan hyt ’t hooi.                                    
’t Bildt, ’t Bildt wat hou ik fan dij, op ’t Bildt wat is ’t dêr dos mooi.

Fan oast na west gyn plakky te finen soa mooi, soa unyk as ’t Bildt.                                                              
Ja, ik hew ‘t altyd weten: ’t is de taal dat maakt ’t ferskil.                                                                              
Ons taal, de siel fan ’t Bildt 

Froeger in St.-Jabik doe kwam dêr ’n train, dan satten wy thús foor ’t rút.                                                  
Dan sâgen je in de feerte al de rookwolken boven de eerpelloadsen út.                                                    
En later ilestikys soeke in ’t iis, dat laai dêr an ‘e kant fan ’t spoor.                                                    
En fikky stoke op ‘e Swarte Reed en dan kregen je ’n feeg om ’t oor.

Fan oast na west gyn plakky te finen soa mooi, soa unyk as ’t Bildt                                                  
Ja, ik hew ‘t  altyd weten, ’t is de taal dat maakt ’t ferksil.                                                                        
Ons taal, de siel fan ’t Bildt.

Dan krije je de leeftyd, dan mot je d’r út, met die taal beraike je dos niks.                                              
Dan mot je naar ’t westen of ’t búttenlând toe, omdat ’t dêr beter is.                                                        
Ja, alles is dan niks en niks dat is alles, teugendraads d’r dwars teugen in .                                        
Maar ‘t hoort d’rbij, ’t formt je leven, ’t geeft je leven sin.

Maar dan worre je ouwer, komme de roets na boven in ’t bloed.                                                          
Dan trek je werom na wer’t ’t leven begon, naar ’t plakky dat je innerlik beroert.                                      
Fan oast na west gyn plakky te finen soa mooi, soa unyk as ’t Bildt                                                                
Ja, ik hew ‘t altyd weten, ’t is de taal dat maakt ’t ferksil.                                                                              
Fan oast na west gyn plakky te finen soa mooi, soa unyk as ’t Bildt.                                                              
Ja, ik hew ‘t altyd weten, ’t is de taal dat maakt ’t ferksil.                                                                          
En ok al leef je om úttens ooit kom je werom, omdat ’t trekt, omdat ’t je raakt.

Want een ding is seker, een ding is wis. Dat de son in ’e Westhoek ondergaat.

Tekst: Jan de Vries

Mezyk: Jan de Vries

 

Plek voor een Feestje

De laatste publicatie van de Kemissy Meertalighyd

 

CD Speule met Bildts

Taal belaids priis 2010

Meertaligheid, een uitzondering?

"Integendeel! Opgroeien met één taal is eerder een bijzonderheid. Alleen al in Europa wonen 50 miljoen mensen die iedere dag twee of meer talen spreken"

Gastenboek

Een méér dan bewonderenswaardig initiatief.
Prachtige side, en 'n goed ynysjatyf. Ok al weun ik nie...

Bezoekers

Vandaag15
Gisteren25
Deze week62
Deze maand134
Totaal83519