bildt engeland nederland friesland

Hartelijk welkom op onze website!

Deze website is bedoeld voor alle leerkrachten werkzaam in de gemeente Waadhoeke. Zij kunnen hier allerlei meertalige lesmaterialen (visueel en auditief) bekijken, kopiëren en/of downloaden. In deze meertalige lesmaterialen zijn de talen Nederlands, Fries, de streektaal  Bildts en de wereldtaal Engels evenredig vertegenwoordigd. Verder kunt u onder het kopje Bildts specifiek ontwikkelde Bildtse lesmaterialen vinden. Met behulp van deze website ondersteunen wij de gemeente Waadhoeke bij hun taalbeleid. De gemeente Waadhoeke onderkent het grote belang van meertalig onderwijs omdat dit een positieve invloed heeft op de algemene taalontwikkeling van kinderen. Bovendien levert het een bijdrage aan het levend houden van de meertalige cultuur en leefomgeving van de kinderen.

 

Dizze webside is foar learkrêften op de skoallen fan gemeente Waadhoeke. Sy kinne ferskate meartalige lesmaterialen ( sjoch en hear) besjen, kopiearje, en /of downloade. De talen Nederlânsk, Frysk, de streektaal Bildtsk  en de wrâldtaal Ingelsk binne  yn dizze meartalige lesbrieven evenredich ferstjintwurdige. Fierder kinne jo ûnder it kopke Materialen Bildts spesifyk ûntwikkele Bildtske lesmaterialen fine. Mei help fan dizze webside stypje wij de gemeente Waadhoeke bij harren taalbelied. De gemeente Waadhoeke ûnderkent it grutte belang fan  meartalich ûnderwiis omdat it in  positive ynfloed hat op de algemiene taalûntwikkeling fan bern. Boppedat soarget it foar it  yn stân  en libben hâlden  fan de meartalige kultuer en leefomjouwing fan de bern.    


Deuze website is bedoeld foor alle leerkrachten op de basisskoalen fan de gemeente Waadhoeke. Sij kinne hier allegaar meertalige lesmaterialen (fizueel en audityf) bekike, kopiëre en/of downloade. In deuze meertalige lesmaterialen binne de talen Nederlâns, Frys, de streektaal Bildts en de wereldtaal Ingels evenredig ferteugenwoordigd. Jou kinne onder 't koppy materialen deuze meertalige en ok spesifyk Bildts ontwikkelde lesmaterialen fine. Met help fan deuze website ondersteune wij de gemeente Waadhoeke bij hur taalbelaid. De gemeente Waadhoeke onderkint 't groate belang fan meertalig onderwiis, omdat dut 'n positive infloed het op de algemene taalontwikkeling fan kines. Derbij levert 't 'n bijdrage an 't levend houwen fan de meertalige kultuur en leefomgeving fan de kines.

 

This website has been created for all teachers on primary schools in the county Waadhoeke. These teachers are able to use multilingual class materials (visual and auditive) on the website; these can be used by watching, copying or downloading the materials. These multilingual class materials are equally represented in the languages Dutch, Frisian, the regional language Bildts and world language English. At the button 'materials', these multilangual and also materials specific for het Bildts can be found. With the help from this website we support the county Waadhoeke, with their language policy. The county  Waadhoeke recognizes the enormous importance of multilangual education because this has a positive influence on the general language development of children. Moreover, it contributes to keeping multilangual culture and environment alive

Plek voor een Feestje

De laatste publicatie van de Kemissy Meertalighyd

 

CD Speule met Bildts

Taal belaids priis 2010

Meertaligheid, een uitzondering?

"Integendeel! Opgroeien met één taal is eerder een bijzonderheid. Alleen al in Europa wonen 50 miljoen mensen die iedere dag twee of meer talen spreken"

Gastenboek

Een méér dan bewonderenswaardig initiatief.
Prachtige side, en 'n goed ynysjatyf. Ok al weun ik nie...

Bezoekers

Vandaag30
Gisteren30
Deze week60
Deze maand895
Totaal91427