bildt engeland nederland friesland

Reglement

Kemissy Meertalighyd

Wurkgroep materiaalûntwikkeling

De Kemissy Meertalighyd, ontstaan uit de Kemissy Bildts, voert een tweesporenbeleid:

a.Het ontwikkelen van meertalig lesmateriaal voor de Bildtse basisscholen.
b.Het op afroep adviseren inzake het te ontwikkelen meertalig taalbeleid op de Bildtse basisscholen.

Uitgangspunt is het taalbeleid van de gemeente het Bildt. De gemeente onderkent het grote belang van meertalig onderwijs omdat dit een positieve invloed heeft op de algemene taalontwikkeling van kinderen. Bovendien levert het een bijdrage aan het levend houden van de meertalige cultuur en leefomgeving van de kinderen.

De gemeente is van mening dat blijvend moet worden ingezet op de bevordering van meertalig onderwijs (Bildts, Fries, Nederlands en Engels) op de Bildtse basisscholen.

De gemeente wil scholen faciliteren op het gebied van meertalig lesmateriaal en scholing. Als voorwaarde stelt zij dat scholen in een integraal taalbeleidsplan duidelijk hun ambitieuze visie en verbeterplannen met betrekking tot meertalig onderwijs moeten beschrijven.

Vanuit de Kemissy Meertalighyd kunnen scholen kosteloos worden ondersteund bij het formuleren van een moderne visie op meertaligheid en de uitwerking hiervan in het schoolspecifieke taalbeleidsplan. Garant hiervoor staan de beide taalcoördinatoren en de onderwijsadviseur meertaligheid van Cedin.

Wat de materiaalontwikkeling betreft: De gemeente het Bildt stelt jaarlijks een budget 

beschikbaar voor de ontwikkeling van meertalig lesmateriaal (huidig budget bedraagt  7.500,-) De Kemissy Meertalighyd peilt jaarlijks de behoefte van de scholen en geeft vervolgens opdracht tot het ontwikkelen van meertalige themabrieven, gerelateerd aan een specifiek Bildts onderwerp (een en ander uiteraard met inachtneming van de beschikbare financiële middelen). 

Andere opdrachten zouden bv. kunnen zijn: een Doe-project (natuurpad, St. Jabikspaad, vogelwacht, bedrijven- en/of kerkenpad); een muziekbundel met liedjes en rijmpjes voor de jongsten; een CD-R in samenwerking met St. Ons Bildt met wereldoriënterende onderwerpen.

Structuur:
De Kemissy Meertalighyd bestaat uit vijf leden, te weten twee vertegenwoordigers uit de culturele gemeenschap, twee taalcoördinatoren (PC en OO) en een onderwijsadviseur meertaligheid als uitvoerder.

De gemeente faciliteert de beide vertegenwoordigers uit het culturele circuit (presentiegeld per bijgewoonde vergadering analoog aan de regeling voor leden van gemeentelijke commissies).  De onderwijsadviseur wordt gefaciliteerd vanuit de Provinsje Fryslân.

De Kemissy kiest uit haar midden een voorzitter en een vice-voorzitter.

De Kemissy Meertalighyd komt jaarlijks gemiddeld vier keer bij elkaar.

De onderwijsadviseur en/of de taalcoördinatoren kunnen desgewenst ook ingeschakeld worden bij de ontwikkeling van (meertalig) taalbeleid. Voor de onderdelen Fries en Engels binnen het taalbeleid kan kosteloos een beroep gedaan worden op de onderwijsadviseur.

De gemeente beheert de beschikbare financiën. De op de besteding van het beschikbare budget betrekking hebbende facturen worden gefiatteerd door de voorzitter van de Kemissy en vervolgens ter betaling aan de gemeente aangeboden (via de onderwijsambtenaar). De Kemissy ontvangt van de gemeente periodiek een overzicht van de beschikbare middelen.

Over elk kalenderjaar wordt door de Kemissy binnen 3 maanden na afloop van het jaar  een inhoudelijk verslag aan het college van burgemeester en wethouders aangeboden. Aan dit verslag worden de gegevens betreffende de besteding van het budget en de stand van de eventueel aanwezige reserves toegevoegd.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van het Bildt in zijn vergadering van november 2008.

B & W

De Kemissy Meertalighyd, ontstaan út de Kemissy Bildts, is insteld doe’t ‘t fak Frys ferplicht worde foor ‘t basisonderwiis. De gemeente ‘t Bildt, wer’t ‘t dialekt Bildts sproken en skreven wort, het doe met súkses bij ‘t ministery fan onderwiis ‘t fersoek indiend om in ’t plak fan of naast ‘t Frys ok ‘t Bildts as tweede taal onderwize te mâgen. De kemissy is insteld en installeerd deur de gemeente ’t Bildt en wort finânsierd deur de gemeente. 

Kemissy Meertalighyd fan de gemeente ’t Bildt

De Kemissy Meertalighyd foert ’n tweesporenbelaid. 

a.’t Ontwikkelen fan meertalig lesmatriaal foor de Bildtse basisskoalen.
b.’t Op ôfroep adfiseren insake ’t te ontwikkelen meertalig taalbelaid op de Bildtse basisskoalen.

Utgangspunt is ’t taalbelaid fan de gemeente ’t Bildt. De gemeente onderkint ’t groate belang fan meertalig onderwiis, omdat dut ’n positive infloed het op de algemene taalontwikkeling fan kines. Bovendien levert ‘t ’n bijdrage an ’t levend houwen fan de meertalige kultuur en leefomgeving fan de kines.

De gemeente is fan mening dat blivend inset worre mot op de befordering fan meertalig onderwiis (Bildts, Frys, Nederlâns en Ingels) op de Bildtse basisskoalen. 

De gemeente wil skoalen fasilitere op ’t gebiet fan meertalig lesmatriaal en skoaling. As foorwaarde stelt sij, dat de skoalen in ’n integraal taalbelaidsplan dúdlik hur ambisieuze fyzy en ferbeterplannen met betrekking tot meertalig onderwiis beskrive motte. 

Op dut momint bestaat de Kemissy Meertalighyd út twee taalkoördinatoren fan ‘t basisonderwiis, ‘n onderwizeres met ’n dúdlike interesse in en foorkeur foor meertalig onderwiis en ‘n burgerlid met as hobby de Bildtse taal en kultuur. De lêstnoemde is de foorsitster fan de kemissy. Jaarliks is d’r na ’n oproep fan de gemeente overleg met de wethouwer fan onderwiis en baide bovenskoalse direkteuren.

’t Bildt 500 in 2005, ’t jaar dat fierd worde dat ’t Bildt 500 jaar deurfoor inpolderd waar, waar de reden foor de kemissy om ’n útterst súksesfolle fiertalige lesbrief te maken. In 2008 worde deuze folgd deur ’n lesbrief in ’t kader fan ’t Internasjonale jaar fan de Eerappel en in 2009 worde ’n lesbrief met ’t thema ’t Internasjonale Jaar fan de Astronomy ontwikkeld. Fanwege ’t tweede lustrum fan ’t Frise Jabikspâd, ’t pelgrimspâd fan St.-Jabik na Hasselt waar dut in 2010 ’t onderwerp. In elke lesbrief, bestimd foor de hoogste groepen, komme de onderwerpen rônd dut thema an ‘e orde in ’t Bildts, Frys, Nederlâns en Ingels. Foor de legere groepen waren in 2008 en 2009 anpaste Bildtstalige lesbrieven maakt. Ok binne d’r bij elke lesbrief ekstra matrialen ontwikkeld as tekenings, fotokollaazjes en dut jaar ’n CD-rom met ’n Bildtse, Frise en Ingelse tekst insproken deur “autochtoane praters”. 

De útfoering fan de meertalige lesbrief wort deen deur ’n metwerk(st)er fan Cedin, die’t fan de leden opdrachten krijt die’t in overlêg metnander útfoerd worre. De onderwerpen en de taalkeuze (Bildts/Frys/Nederlâns/Ingels) worre metnander bepaald. De matrialen foor de legere groepen worre ontwikkeld en útfoerd deur de leden fan de Kemissy Meertalighyd sels.

D’r wort per lesbrief ’n tal keren op ‘e aven fergaderd en feerder is d’r ’n prot kontakt fia de e-mail. De prissentasy fan de lesbrief is op een fan de basisskoalen op ’t Bildt, werbij’t reken houwe wort met de geografise lêging en openbaar/kristlik onderwiis. De skoalen sorge foor ’n rúmte, ankleding ensf. en ’t eerste eksimplaar wort offisjeel anboaden an ‘e wethouwer fan onderwiis.

St.-Anne,  2010 

 

Plek voor een Feestje

De laatste publicatie van de Kemissy Meertalighyd

 

CD Speule met Bildts

Taal belaids priis 2010

Meertaligheid, een uitzondering?

"Integendeel! Opgroeien met één taal is eerder een bijzonderheid. Alleen al in Europa wonen 50 miljoen mensen die iedere dag twee of meer talen spreken"

Gastenboek

Een méér dan bewonderenswaardig initiatief.
Prachtige side, en 'n goed ynysjatyf. Ok al weun ik nie...

Bezoekers

Vandaag44
Gisteren40
Deze week179
Deze maand719
Totaal90114